نتایج مسابقات

دیدار پایانی و تعیین قهرمان👇🏻

تیم شن سای پیرسرای گشت رودخان به عنوان قهرمان سینزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام بزرگ جیرده و تیم نونهالان مقاومت خمیران هم قهرمان نونهالان این جام شدند
#تیم 1##تیم 2تاریخ
فینالنونهالان آکادمی جاوید الف03نونهالان شاهین معلولینسه شنبه 1403/4/5
فینالشنسای پیرسرای گشت رودخان20جلوبندی سازی برادران جباریسه شنبه 1403/4/5

نیمه نهایی👇🏻

#تیم 1##تیم 2تاریخ
نیمه نهایینونهالان مقاومت خمیران42نونهالان تبیاندوشنبه 1403/4/4
نیمه نهایینونهالان آکادمی جاوید الف13نونهالان شاهین معلولیندوشنبه 1403/4/4
نیمه نهاییجلوبندی سازی برادران جباری20جوانان سیاهگلونداندوشنبه 1403/4/4
نیمه نهایییکی یدونه سیاهگلوندان14شن سای پیرسرای گشت رودخاندوشنبه 1403/4/4
#تیم 1##تیم 2تاریخ
نونهالاننونهالان مخابرات شهید یگانه04نونهالان تبیانیکشنبه 1403/4/3
نونهالاننونهالان آکادمی جاوید ب13نونهالان مهرصحنه رشتیکشنبه 1403/4/3
حذفی 1/4شن سای پیرسرای گشت رودخان31موبایل خسرویکشنبه 1403/4/3
حذفی 1/4شهدای تکرم13جوانان سیاهگلوندانیکشنبه 1403/4/3
#تیم 1##تیم 2تاریخ
نونهالانمقاومت خمیران00مهرصحنه رشتشنبه 1403/4/2
نونهالانشاهین رشت30بانک چوبشنبه 1403/4/2
نونهالانآکادمی جاوید ب22زنده یاد ابوالفضل آسودهشنبه 1403/4/2
حذفی 1/4قائم مقام خطیبان01جلوبندی سازی برادران جباریشنبه 1403/4/2
حذفی 1/4یکی یدونه سیاهگلوندان0 (3)0 (1)شهید یگانه برزهندانشنبه 1403/4/2
تیم 1##تیم 2تاریخ
نونهالان شاهین رشت12نونهالان مقاومت خمیرانجمعه 1403/4/1
نونهالان شهرباران01نونهالان تبیانجمعه 1403/4/1
نونهالان شاهین رشت10نونهالان زنده یاد ابوالفضل آسودهجمعه 1403/4/1
نونهالان بانک چوب13نونهالان آکادمی جاوید بجمعه 1403/4/1
نونهالان آکادمی جاوید الف01نونهالان یکی یدونه سیاهگلوندانجمعه 1403/4/1
نونهالان شاهین رشت10نونهالان مهرصحنه رشتجمعه 1403/4/1

پایان مرحله دوم گروهی و شروع مرحله حذفی

تیم 1##تیم 2تاریخ
نونهالان آکادمی جاوید ب00نونهالان شاهین معلولینپنجشنبه 1403/3/31
نونهالان مخابرات شهید یگانه21نونهالان یکی یدونه سیاهگلوندانپنجشنبه 1403/3/31
نونهالان آکادمی جاوید الف11نونهالان شهربارانپنجشنبه 1403/3/31
جوانان سیاهگلوندان21موبایل خسروپنجشنبه 1403/3/31
شهید یگانه برزهندان10جوانان شهر بارانچهارشنبه 1403/3/30
ققنوس رشت03قائم مقام خطیبانچهارشنبه 1403/3/30
تیم 1##تیم 2تاریخ
نونهالان آکادمی جاوید ب06نونهالان مقاومت خمیرانچهارشنبه 1403/3/30
نونهالان بانک چوب11نونهالان زنده یاد ابوالفضل آسودهچهارشنبه 1403/3/30
نونهالان آکادمی جاوید الف20نونهالان تبیانچهارشنبه 1403/3/30
شن سای پیرسرای گشت رودخان22رستوران تعاون فلکدهچهارشنبه 1403/3/30
کاشی سرامیک ایده نو14شهدای تکرمچهارشنبه 1403/3/30
تیم 1##تیم 2تاریخ
نونهالان یکی یدونه سیاهگلوندان11نونهالان تبیانسه شنبه 1403/3/29
نونهالان شهر باران10نونهالان شهید یگانه برزهندانسه شنبه 1403/3/29
نونهالان مهر صحنه رشت10نونهالان بانک چوبسه شنبه 1403/3/29
شهید یگانه برزهندان10ققنوس رشتسه شنبه 1403/3/29
یکی یدونه سیاهگلوندان22جلوبندی سازی برادران جباریسه شنبه 1403/3/29
تیم 1##تیم 2تاریخ
نونهالان مهرصحنه رشت10نونهالان زنده یاد آسودهدوشنبه 1403/3/28
نونهالان شهید یگانه برزهندان05نونهالان جاوید(الف)دوشنبه 1403/3/28
نونهالان مقامت خمیران30نونهالان بانک چوبدوشنبه 1403/3/28
جوانان شهرباران12قائم مقام خطیباندوشنبه 1403/3/28
موبایل خسرو41تخریب نریمان لرددوشنبه 1403/3/28
جوانان سیاهگلوندان32کافه دورنگ خرطومدوشنبه 1403/3/28
بازی دو تیم یکی یکدونه سیاهگلوندان و جوانان سپید رود رشت به علت عدم حضور تیم جوانان سپید رود، ۳ بر ۰ به نفع تیم یکی یه دونه سیاهگلوندان به پایان رسید
تیم 1##تیم 2تاریخ
نونهالان یکی یدونه سیاهگلوندان10نونهالان شهر بارانیکشنبه 1403/3/27
یکی یدونه سیاهگلوندان30جوانان سپیدرود رشتیکشنبه 1403/3/27
شن سای پیرسرای گشت رودخان31کاشی سرامیک ایده نویکشنبه 1403/3/27
شهدای تکرم02رستوران تعاون فلکدهیکشنبه 1403/3/27
تیم 1##تیم 2تاریخ
کافه دورنگ خرطوم12موبایل خسروشنبه 1403/3/26
جوانان سیاهگلوندان31تخریب نریمان لردشنبه 1403/3/26
شالیکوبی دوآبی00جلوبندی سازی برادران جباریشنبه 1403/3/26
تیم 1##تیم 2تاریخ
کاشی سرامیک ایده نو10رستوران تعاون فلکدهجمعه 1403/3/25
جوانان شهر باران10ققنوس رشتجمعه 1403/3/25
شهید یگانه برزهندان00قائم مقام خطیبانجمعه 1403/3/25
تیم 1##تیم 2تاریخ
جوانان سپیدرود رشت02جلوبندی سازی برادران جباریپنجشنبه 1403/3/24
شن سای پیرسرای گشت رودخان11شهدای تکرمپنجشنبه 1403/3/24
یکی یدونه سیاهگلوندان20شالیکوبی دوآبیپنجشنبه 1403/3/24

پایان مرحله اول گروهی

بازی تخریب نریمان لرد با تیم یاران قاسمیه به دلیل عدم حضور تیم یاران قاسمیه ۳ بر ۰ به نفع تیم تخریب نریمان لرد پایان یافت
تیم 1##تیم 2تاریخ
آرسس شفت14کاشی سرامیک ایده نوسه شنبه 1403/3/22
کافه سامان فلکده24شن سای پیرسرای گشت رودخانسه شنبه 1403/3/22
کافه سنتی دورنگ خرطوم21همیاران چماچاسه شنبه 1403/3/22
بازی تخریب نریمان لرد با تیم یاران قاسمیه به دلیل عدم حضور تیم یاران قاسمیه ۳ بر ۰ به نفع تیم تخریب نریمان لرد پایان یافت
تیم 1##تیم 2تاریخ
جوانان شهر باران10آریان جیردهدوشنبه 1403/3/21
شهید یگانه برزهندان61پسران باراندوشنبه 1403/3/21
موبایل خسرو01رستوران تعاون فلکدهدوشنبه 1403/3/21
بازی تخریب نریمان لرد با تیم یاران قاسمیه به دلیل عدم حضور تیم یاران قاسمیه ۳ بر ۰ به نفع تیم تخریب نریمان لرد پایان یافت
تیم 1##تیم 2تاریخ
سینای رشت01جلوبندی سازی برادران جبارییکشنبه 1403/3/20
یاران22قائم مقام خطیبانیکشنبه 1403/3/20
جوانان جاوید جیرده05جوانان سپیدرود رشتیکشنبه 1403/3/20
تخریب نریمان لرد30یاران قاسمیه—-
بازی املاک ماهان نصیرمحله با تیم آزادگان بیالوا به دلیل عدم حضور تیم آزادگان بیالوا ۳ بر ۰ به نفع تیم املاک ماهان نصیرمحله پایان یافت
تیم 1##تیم 2تاریخ
کافه سامان فلکده01کافه سنتی دورنگ خرطومشنبه 1403/3/19
یکی یه دونه سیاهگلوندان20املاک ماهان نصیرمحلهشنبه 1403/3/19
جاوید جیرده11شالیکوبی دوآبیشنبه 1403/3/19
آزادگان بیالوا03املاک ماهان نصیرمحله—-
تیم 1##تیم 2تاریخ
یاران02آریان جیردهجمعه 1403/3/18
همیاران چماچا30شن سای پیرسرای گشت رودخانجمعه 1403/3/18
موبایل خسرو21شاهین رشتجمعه 1403/3/18
دیدار بین دو تیم سینای رشت و بانک چوب به دلیل حاضر نشدن تیم بانک چوب سه بر صفر به سود تیم سینای رشت خاتمه یافت. در ضمن در صورت شرکت نکردن تیم بانک چوب در بازی بعدی، این تیم کلا از جدول حذف خواهد شد و گروه به صورت سه تیمی به بازی های خود ادامه خواهند داد
تیم 1##تیم 2تاریخ
*سینای رشت30*بانک چوب*پنجشنبه 1403/3/17
اتحاد ونه سر12رستوران تعاون فلکدهپنجشنبه 1403/3/17
جوانان سیاهگلوندان20جلوبندی سازی برادران جباریپنجشنبه 1403/3/17
تیم 1##تیم 2تاریخ
جوانان شهرباران22قائم مقام خطیبانچهارشنبه 1403/3/16
آرسس شفت21ققنوس رشتچهارشنبه 1403/3/16
شهید یگانه برزهندان61تخریب نریمان لردچهارشنبه 1403/3/16
تیم 1##تیم 2تاریخ
شهید یگانه برزهندان31یاران قاسمیهسه شنبه 1403/3/15
شهدای تکرم20آزادگان بیالواسه شنبه 1403/3/15
اتحاد ونه سر20شاهین رشتسه شنبه 1403/3/15
تیم 1##تیم 2تاریخ
پسران باران22تخریب نریمان لردجمعه 1403/3/11
اسکوات رشت03جوانان سپیدرودجمعه 1403/3/11
یکی یدونه سیاهگلوندان50آزادگان بیالواجمعه 1403/3/11
تیم 1##تیم 2تاریخ
جوانان شهر باران11یارانپنجشنبه 1403/3/10
ققنوس رشت31کاشی سرای ایده نوپنجشنبه 1403/3/10
جاوید جیرده41اسکواد رشتپنجشنبه 1403/3/10
تیم 1##تیم 2تاریخ
کافه سامان فلکده60همیاران چماچاچهار شنبه 1403/3/9
کافه سنتی دورنگ خرطوم35شن سای پیرسرای گشت رودخانچهار شنبه 1403/3/9
شاهین رشت21رستوران تعاون فلکدهچهار شنبه 1403/3/9
تیم 1##تیم 2تاریخ
جوانان سیاهگلوندان31سینای رشتسه شنبه 1403/3/8
جلوبندی سازی برادران جباری41بانک چوبسه شنبه 1403/3/8
قائم مقام خطیبان10آریان جیردهسه شنبه 1403/3/8
تیم 1##تیم 2تاریخ
موبایل خسرو۱۰اتحاد ونسردوشنبه ۱۴۰۳/۳/۷
شهدای تکرم۱۰املاک ماهاندوشنبه ۱۴۰۳/۳/۷
پسران باران۲۱یاران قاسمیهدوشنبه ۱۴۰۳/۳/۷
سپیدرود رشت۰۳شالیکوبی دوآبیدوشنبه ۱۴۰۳/۳/۷