جدول گروه ۱

تیمبازیبردمساویباختتفاضلامتیاز
شن سای پیرسرای گشت رودخان3120+25
کاشی سرامیک ایده نو3102-43
رستوران تعاون فلکده3111+14
شهدای تکرم3111+14