جدول گروه چهار

تیمبازیبردمساویباختتفاضلامتیاز
جوانان شهر باران3120+15
قائم مقام خطیبان3120+15
آریان جیرده310203
یاران3021-22