جدول گروه پنج

تیمبازیبردمساویباختتفاضلامتیاز
جوانان شهید یگانه برزهندان3300+129
پسران باران3111-44
یاران قاسمیه30016-0
تخریب نریمان لرد3111-24