جدول گروه هشت

تیمبازیبردمساویباختتفاضلامتیاز
کافه سنتی سامان فلکده3102+33
کافه سنتی دورنگ خرطوم320106
همیاران چماچا3102-43
شن سای پیرسرای گشت رودخان3201+16