جدول گروه سه

تیم شهدای کماکل از این گروه حذف و گروه ۳ تیمی شد.تمامی بازی های مقابل تیم کماکل هم حذف گردید
تیمبازیبردمساویباختتفاضلامتیاز
آرسس شفت2101-23
ققنوس رشت2101+13
کاشی سرامیک ایده نو2101+13